Cookie Policy
As of
April 23, 2019

1. บทนํา

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราอธิบายว่าเราใช้คุกกี้และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตามทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร รวมทั้งทางเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เราวางคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ของท่านได้หรือไม่ ท่านควรอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คํ า ว่ า “ คุ ก กี้ ” ที่ เรา ก ล่ า ว ถึ ง นี้ ห ม า ย ถึ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ใ ด ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเราหรือแอปสําหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเรา เราใช้คุกกี้ของเราเองและของบุคคลอื่นซึ่งมาจากบริษัทที่เราทํางานด้วย เช่น สื่อสังคมออนไลน์โปรแกรมค้นหา เครือข่ายโฆษณาอื่น ๆ และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

2. คุกกี้คืออะไร

คุ ก กี้ คื อ ไ ฟ ล์ ข น า ด เ ล็ ก ที่ ส่ ง ไ ป ยั ง เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ท็ บ เ ล็ ต โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ท่ า น เ มื่ อ ท่ า น เ ข้ า ช ม เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห รื อ ใ ช้ แ อ ป คุกกี้จะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านและส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์หรือแอปที่เป็นผู้ส่งคุกกี้นั้นเมื่อท่านเข้ าชมเว็บไซต์หรือแอปนั้นอีกครั้งหรือใช้เว็บไซต์หรือแอปนั้น

3. คุกกี้แบบช่วงเวลา (session cookies) และคุกกี้ถาวร (persistent cookies)

คุกกี้แบ่งออกเป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา (session cookies) และคุกกี้ถาวร (persistent cookies)

 • คุ ก กี้แ บบช่ว งเว ลา จ ะ มีอ า ยุเ พีย ง แ ค่ชั่ว ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ท่า น เข้า ช ม เ ว็บไ ซ ต์ห รือ ใ ช้แ อ ป เ ท่ า นั้น โดยคุกกี้ดังกล่าวจะลบออกไปเองเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์หรือแอปนั้น
 • คุกกี้ถาวรจะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านต่อไปแม้หลังจากที่ท่านปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว

4. คุกกี้ของเว็บไซต์/แอปที่ท่านใช้บริการและคุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้อาจเป็นของเว็บไซต์/แอปที่ท่านใช้บริการหรืออาจเป็นของบุคคลภายนอก ขึ้นอยู่กับว่ามาจากผู้ใด

 • คุกกี้ของเว็บไซต์/แอปที่ท่านใช้บริการเป็นคุกกี้ที่ติดตั้งโดยเว็บไซต์หรือแอปที่ท่านเข้าชมหรือใช้บริการ
 • คุกกี้ของบุคคลภายนอกเป็นคุกกี้ที่ติดตั้งโดยผู้อื่น เช่น ในกรณีของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อาจมีปุ่ม “ชอบ” และ “แบ่งปัน” หากท่านกดปุ่ มใดดังกล่าว เว็บไซต์นั้นจะวางคุกกี้ของ “บุคคลภายนอก” ไว้บนอุปกรณ์ของท่าน จ า ก นั้น คุ ก กี้ ดัง ก ล่ า ว อ า จ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล เ กี่ ย ว กับ ท่ า น แ ล ะ ส่ ง ไ ป ยัง เ ว็บ ไ ซ ต์ ดัง ก ล่ า ว ท่านต้องกําหนดตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัวของท่านบนเว็บไซต์นั้นเพื่อตั้งค่าการใช้ข้อมูลของท่านโดยเว็บไซต์ ดังกล่าว

5. คุกกี้ที่จําเป็ นและคุกกี้ที่ท่านสามารถเลือกได้

เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป

 • คุกกี้บางประเภทมีความจําเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทํางานได้
 • เราต้องได้รับความยินยอมจากท่านสําหรับการใช้คุกกี้ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่มีความจําเป็น
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของท่านได้ทุกเมื่อ
ประเภท พวกเขาทําอะไร ทางเลือกของคุณ
จําเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้จําเป็นต่อการเรียกใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อให้ปลอดภัยหากคุณเข้าสู่ระบบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้กับเรา หากคุณเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์พวกเขาช่วยให้เราทราบว่าคุณเป็นใครเพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบและจัดการบัญชีของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเก็บรายละเอียดของคุณให้ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สําหรับจดจําสิ่งต่างๆเช่น:

 1. ID ผู้ใช้ของคุณบนหน้าเข้าสู่ระบบ
 2. ภูมิภาคหรือประเทศของคุณ
 3. ภาษาที่คุณต้องการ
 4. ตัวเลือกการช่วยสําหรับการเข้าถึง เช่น แบบอักษรขนาดใหญ่หรือหน้าที่มีคอนทราสต์สูง
งานสําคัญอื่น ๆ ที่พวกเขาทําคือ:

 1. ช่วยให้คุณย้ายไปรอบ ๆ ไซต์
 2. บอกเราว่าคุณเคยไปมาก่อนหรือไม่และหน้าใดที่คุณไป
 3. บอกเราว่าไซต์ทํางานอย่างไรเพื่อให้เราสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาใด ๆ
คุณไม่สามารถปิดคุกกี้เหล่านี้ได้
การแสดง คุกกี้เหล่านี้บอกเราว่าคุณและลูกค้ารายอื่นของเราใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เรารวมข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันและศึกษา สิ่งนี้ช่วยให้เรา:
 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามีให้
เราจะขอความยินยอมจากคุณในการใช้คุกกี้เหล่านี้
การตลาด คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของเราอาจเกี่ยวข้องกับคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งการตลาดและโฆษณาที่คุณเห็นด้วยตัวเองและเว็บไซต์และแอพมือถืออื่น ๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่น ๆ หลังจากที่คุณไปที่เว็บไซต์ของเรา

หากคุณปิดคุกกี้การตลาดคุณจะยังคงเห็นโฆษณาออนไลน์ แต่จะไม่ถูกปรับให้เหมาะกับสิ่งที่คุณอาจสนใจ
เราจะขอความยินยอมจากคุณในการใช้คุกกี้เหล่านี้

6. สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้หลายคน

หากมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ตัวเลือกที่กําหนดโดยบุคคลอื่นจะใช้กับท่านด้วย เว้นแต่ท่านจะเปลี่ยนตัวเลือกดังกล่าว เช่น หากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับสมาชิกครอบครัวของท่าน ท่านอาจเห็นโฆษณาที่มาจากเว็บไซต์ที่สมาชิกครอบครัวของท่านเข้าชม รวมทั้งเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมเองด้วย

7. การจัดการตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน

ท่านสามารถปิดหรือลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้ แต่การทําเช่นนั้นอาจส่งผลต่อเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้ประเภทเดียวกับเรา และท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ฟังก์ชันบางประการบนเว็บไซต์ของเราได

ตั ว เ ลื อ ก เ กี่ ย ว กั บ คุ ก กี้ ที่ ท่ า น กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น เ บ ร า ว์ เ ซ อ ร์ข อ ง ท่ า น จ ะ เ ข้ าแ ท น ที่ ตั ว เ ลื อ ก ใ ด ๆ ที่ท่านกําหนดไว้ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เช่น หากท่านเปิดใช้งานโปรแกรมบล็อกโฆษณาในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านจะไม่เห็นโฆษณาที่ปรับแต่งตามความสนใจของท่าน แม้ว่าท่านจะเปิดใช้งานคุกกี้สําหรับการทําการตลาดแล้วก็ตาม

8. ประเทศอื่น ๆ

หากเว็บไซต์หรือแอปของเรามีการใช้โดยบุคคลที่อยู่ในประเทศใด ๆ ตามรายชื่อประเทศต่อไปนี้ ข้อกําหนดด้านล่างนี้จะใช้บังคับตามที่มีความเกี่ยวข้อง

ออสเตรเลีย

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จาก Office of the Australian Information Commissioner ได้ที่ https://www.oaic.gov.au

สิงคโปร์

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จาก Personal Data Protection Commission Singapore ได้ที่ https://www.pdpc.gov.sg/

มาเลเซีย

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จาก Department of Personal Data Protection Malaysia ได้ที่ www.pdp.gov.my/index.php/en/

นิวซีแลนด์

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จาก Office of the Privacy Commissioner ได้ที่ https://www.privacy.org.nz

ไต้หวัน

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จาก Personal Information Protection Area, National Development Council ได้ที่ https://pipa.ndc.gov.tw/

เกาหลีใต้

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จาก Korea Internet & Security Agency ได้ที่ https://www.kisa.or.kr